Control integrat de la producció lletera i de l’elaboració de productes

L’ ALLIC, per continuar oferint un servei complert al sector productor i transformador làctic de Catalunya, realitza de forma continuada, cursos de formació i perfeccionament per al seu personal, renovació dels equips i adquisició de nous, per poder mantenir la dinàmica de rapidesa en la realització de les analítiques i la tramesa de resultats. La incorporació de nous paràmetres, fa que destaquin la consolidació de la determinació de la Urea de forma rutinària en totes les mostres de llet i la nova línia de determinació dels àcids grassos. Periòdicament, s’amplia l’abast de l’acreditació per part d’ ENAC i el seu corresponent registre al DAR. Es continua mantenint el servei de control amb analítiques complertes de totes les mostres que es prenen en la recollida de l’explotació ramadera, complimentades amb analítiques d’interès per les explotacions ( mamitis, aigua…) així com pels productes elaborats, en primera o ultima fase. A continuació exposem un recordatori de les actuacions en aquest camp per part de l’ALLIC